logo
Offert- / kontaktförfrågan
Namn
E-postadress
Meddelande
Skriv in ordet från bilden till
vänster för att bekräfta.
Sök
Produkter
Var kund har olika förutsättningar avseende uppvärmning. Förutsättningarna kan vara olika avseende geologi, investeringsvilja, fastighetens fysiska förutsättningar mm. Det som är bäst för den ena behöver inte var bäst för den andra.

Ekoenergi kan erbjuda en bra bredd av produkter för uppvärmning. Vi kan ge olika förslag kompletta med uppskattningar av driftskostnader samt investering. Vår kompetens och överblick över marknaden ger dig som kund en trygghet i att kunna välja vad som är bäst för dig!
Service
Service Vi servar alla märken på marknaden, och vi rekommenderar alltid 1 gång/år. Det bästa är att teckna ett serviceavtal
Vid en service, så kopplar vi in oss och mäter tryck och temperaturer, vi kontrollerar överhettning och underkylning samt hetgastemp.

Detta gör vi vid en service för att igensatta förångare eller kondensorer kan bidra till sämre verkningsgrad och högre driftskostnader.
Fel temperaturer, fel överhettning eller underkylning tyder ofta på att där är något fel i maskinen och detta kan i slutändan leda till högre reparationskostnader
än om felet åtgärdas vid tidigt skedde. Övriga servicepunkter, i tillämpliga delar:
• Kontrollera givare
• Rensa filter/silar
• Lufta varmvattentank
• Fyll på vatten i radiatorsystem

Efter genomgången service så överlämnas protokoll med eventuella anmärkningar och förslag på åtgärder till beställaren.
För att behålla de garantier som medföljer vissa värmepumpar måste regelbunden service göras på din värmepump. Serviceprogrammet är utformat för att vid rätt tillfälle kontrollera och värmepumpens funktion och minska risken för driftstopp. Beställ gärna service under sommarhalvåret så undviker du driftsstörningar under vinterhalvåret då vi har som mest att göra. Serviceavtalet ger dig även tillgång till jour och prioritetsgaranti.

Våra servicetekniker har mångårig erfarenhet av värmepumpar. De har kylbehörighet klass 1 och oftast även elbehörighet.

Kostnader

Årligt serviceavtal:
-villa värmepump 1900:-/år
-Luft-luft 1500:-/år
-fastighetsvärmepump pris offereras

Timdebitering 740:-/h plus moms (minsta fakturerad tid 1h)

Vid jour debiteras 1100 :-/h plus moms (minsta fakturerad tid 1h)

Körersättning 85:-/mil plus moms
Körersättning och körtid debiteras från plats där föregående servicebesök ägt rum (inom rimliga gränser) alternativt från Lomma.

Körtid debiteras som arbetstid.

Grundkostnad (fakturering, inplanering, schemaläggning, lagerhållning och övrig administration) 185:- plus moms.
Vid jour (lördag-söndag, helgdagar samt vardagar efter kl 1800, och före kl 0700) debiteras 1320:- plus moms.
Grundkostnad debiteras vid all service utöver serviceavtal.

Jourtelefon: 0733923507


Material mm debiteras enligt prislista

Betalningsvillkor 10 dagar
Serviceanmälan
Namn
Ort
Telefon
E-postadress
Märke
Meddelande
Skriv in ordet från bilden till vänster för att bekräfta.
Värmepumpar
Värmepumpen – miljövänlig, ekonomisk och energibesparande uppvärmningsteknik

Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a.
upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den gratisenergin tas idag tillvara.

Uppvärmning kräver energi. Värmepumpen ger oss möjlighet att ordna vår uppvärmning utan att smutsa ner miljön med farliga utsläpp eller att förbruka mer av naturens resurser än nödvändigt. Samtidigt kan vi minska värmekostnaderna markant

Använd den värmeenergi som finns

Värmeenergi finns överallt runt oss. Det handlar bara om att kunna använda den utan att behöva tillföra alltför stora mängder energi utifrån. En värmepump kan dra nytta av en lagrad värmeenergi. Oavsett om det handlar om värmeenergi i luften (uteluft eller ventilationsluft), markens yt- eller djupskikt, berggrunden, grundvattnet eller i spillvatten finns energin där, redo att transporteras och omvandlas till ännu högvärdigare energi. Vilken typ av värmekälla som är lämpligast beror bl.a. på husets energibehov, vilket värmesystem som idag är installerat i huset och vilka förutsättningar som naturen runt huset erbjuder. Läs mer om olika värmekällor(jord, berg, luft..) under rubrikerna ovan!

Värmepumpen fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom

I ett kylskåp flyttas värmen inifrån kylskåpet till utsidan. I en värmepump flyttas värme, lagrad i luft, mark, berg eller vatten, in i huset. Värmepumpen består av fyra huvuddelar; förångare, kondensor, expansionsventil (strypventil som minskar trycket) och kompressor (som höjer trycket). Dessa är förbundna med ett slutet rörsystem. I systemet cirkulerar ett köldmedium, som i vissa delar av kretsen är i vätskeform och i andra delar i gasform.

Kokpunkten för olika vätskor varierar med trycket, ju högre tryck desto högre kokpunkt. Vatten kokar t.ex. vid +100°C vid normalt tryck. Höjer man trycket till det dubbla kokar vattnet vid +120°C. Halverar man trycket, kokar vattnet redan vid +80°C. Köldmedierna i värmepumpen fungerar likadant, deras kokpunkt ändras då trycket ändras. Deras kokpunkt ligger dock så lågt som ca -40°C vid atmosfärtryck. Därför kan de användas även vid låga temperaturer hos värmekällan.
Luft-luft
Principen för en värmepump En värmepump tar värme från utsidan och avger värme på insidan. Förenklat bygger principen på ett slutet system, ett kretslopp, där ett sk köldmedium i flytande form tar upp värme från omgivningen när det förångas i den sk förångaren (i utomhusdelen). En kompressor komprimerar sedan mediet varvid temperaturen höjs kraftigt. Det varma mediet transporteras vidare till en kondensor (i inomhusdelen) där värmen avges. Därefter sänks trycket i en expansionsventil och mediet går tillbaka till förångaren. Och kretsloppet fortsätter. Effektvinsten ligger i att den värmeeffekt som systemet kan generera är mångdubbelt större än den elenergi som krävs för att driva kompressor och fläktar. Värme kan hämtas från berggrunden, från vatten, från marken eller från utomhusluften. Själva värmen kommer alltså från naturen själv, det är värmepumptekniken som ser till att den blir till billig uppvärmning i huset. Inverterteknik och optimerad verkningsgrad En kompressor som ideligen startar och stoppar för att reglera värmen, slits ut i förtid och ger sämre verkningsgrad. Våra luftvärmepumpar har därför den senaste invertertekniken där kompressorn arbetar hela tiden, men med olika hastighet, beroende av fastighetens energibehov.
IVT Nordic Inverter
Värmer, kyler och renar – toppbetyg av Konsumentverket
IVT Nordic Inverter är en ny luft/ luft värmepump som både värmer och kyler till mycket låg kostnad. Perfekt för dig med direktverkande el och för fritidshus.
Frånluft
Värmepumpen omvandlar energin ur frånluften och marken till värme och varmvatten. Frånluftsvärmen laddar jordslingan med ny värme när huset inte har något värmebehov. Den korta jordslingan läggs med fördel i samband med att den nya tomten grundplaneras och husgrunden grävs. Slangpaketet, endast 150 meter, läggs på ett djup av ca 90 cm och dras in till den plats i huset där IVT 495 TWIN ska placeras. Det går även att välja bergvärme genom att borra en energibrunn.
Sjövärme
Om du bor nära en sjö eller ett vattendrag är sjövärme ett bra alternativ. Den värme som finns i vattnet även om det är is under kalla vinterdagar tas då tillvara. Kollektorslangen läggs på botten med tyngder och principen är densamma som vid ytjordvärme; I slangen cirkulerar en giftfri vätska som värms upp några grader av det omgivande vattnet. Genom komprimering i värmepumpen höjs temperaturen på vätskan och värmen överförs till dina element. Värmeenergin kan även användas för att värma tappvarmvattnet. Det enda ingrepp som behöver göras på din tomt är grävningen från vattnet till huset.
Luft-Vatten
Värmepumpen placeras utanför ditt hus. En tystgående fläkt tar in uteluften. Den värme som alltid finns i luften, även vid minusgrader, omvandlas av en kompressor, värmeväxlare och kondensor till varmt vatten som värmer ditt hus. Värmepumpen kan även värma ditt tappvarmvatten. Du behöver varken borra eller gräva. Bara installera värmepumpen och börja spara pengar direkt. Värmepumpen kan kopplas till ditt nuvarande värmesystem och ge både värme och varmvatten. Den kan även helt ersätta din nuvarande panna och tillsammans med en elkassett och varmvattenberedare ge billig trygg värme för framtiden.
Grundvattenvärme
Har du en borrad brunn med bra vattenflöde av grundvatten kan den också bli din nya värmekälla. En pump pumpar vatten till värmeväxlaren i värmepumpen som producerar radiatorvärme och varmvatten. Du kan också välja att borra en helt ny brunn för grundvattenvärme. Förutom trygg värme till mycket låg driftskostnad har du även möjligheten att få vatten för gräsmattorna och kan minska din vattenförbrukning. Ingreppen i din trädgård blir små.
Bergvärme
Har du en borrad brunn med bra vattenflöde av grundvatten kan den också bli din nya värmekälla. En pump pumpar vatten till värmeväxlaren i värmepumpen som producerar radiatorvärme och varmvatten. Du kan också välja att borra en helt ny brunn för grundvattenvärme. Förutom trygg värme till mycket låg driftskostnad har du även möjligheten att få vatten för gräsmattorna och kan minska din vattenförbrukning. Ingreppen i din trädgård blir små.
Borrigg för bergvärme
Jordvärme
Här utnyttjas den lagrade solvärmen som finns på ca en meters djup. En slang grävs ned och i den cirkulerar en giftfri vätska som värms upp några grader av den omgivande jorden. Genom komprimering i värmepumpen höjs temperaturen på vätskan och värmen överförs till dina element. Värmeenergin kan även användas för att värma tappvarmvattnet. Normalt behövs en tomt på 250 - 400 kvadratmeter för slangen. Ytjordvärme finns hos tiotusen nöjda villaägare i hela Sverige. Skickliga grävare och installatörer ser till att ingreppen i tomten blir minimala. Ytjordvärme påverkar ej växtligheten.
Installation av jordvärme
Slangen läggs i marken med hjälp av en 8-10 tons bandgående grävmaskin. Men slangen grävs inte ned utan plöjs ned med hjälpa av verktyget (plogen) som Ni ser på bilden. Maskinen är ca tre meter bred och tre meter hög. Genom att plöja ner slangen rör man inte i jorden och undviker sättningar i marken. Innan man startar slangplöjningen måste rör kablar och annat man är rädd om i marken märkas ut så att maskinen inte plöjer sönder det.

Efter slangplöjning ”grovplaneras” marken dvs maskinen rättar till marken med skopa och band. Skadorna blir olika stora beroende på markförhållandena. Har man lätt jord som ändå bär så kan det se ut som på bilden efter plöjning.

I andra fall blir skadorna större och gräsmattan måste fräsas efter nedplöjning.
Kaminer
En braskamin eller kakelugn ger värme och komfort. En brasa i en kamin skapar trivsel och njutning för ögat..
Men en kamin kan ge mer än så. Med rätt val kan den vara ekonomisk och alstrar värme till ditt hus. EkoEnergi AB återförsäljer och
installerar kaminer från ett antal större tillverkare:
Baxi
Få saker lyser upp ett rum som en vacker braskamin. Moderna, effektiva kaminer pryder sin plats och sprider en mysig stämning, samtidigt som de fungerar utmärkt för att värma upp stora ytor i huset – miljövänligt, effektivt och till ett lågt pris! Snygg braskamin till rätt pris En braskamin blir snabbt hemmets mittpunkt, en självklar plats där familjen samlas och slappnar av framför den mysiga värmen. Samtidigt är den en fröjd för ögat – kaminens snygga design ger rummet en stilfull prägel, och höjer såväl det estetiska intrycket som värdet på huset. En modern braskamin är också snäll mot miljön och enkel att hantera; alla våra braskaminer är Svanenmärkta och har eldstäder som är utformade med god ergonomi och säkerhet i åtanke. Dessutom gör våra konkurrenskraftiga priser det lätt att unna dig själv och familjen en god investering!
Camina
FÖR GLÖDHETA STUNDER Braskaminen är en utmärkt värmekälla och en inredningsdetalj som skapar stark trivselkänsla. Mångsidighet är en självklarhet när vi utvecklar våra storsäljande braskaminer i Art-serie. Modern, tidlös design med inslag av klassiska linjer gör att braskaminerna passar in i olika miljöer. Serien har den senaste förbränningstekniken vilket gör den mycket effektiv. Braskaminerna finns i flera olika prisintervall med och utan omramning av täljsten.
Solvärme
Solvärme 1.Solfångaren fungerar året om när det är ljust ute. På sommaren ger den energi även när det är mulet eftersom det är själva dagsljuset som ger energin. Solljuset passerar genom glaset (som är ett skyddande skikt och förhindrar värmeavgivning) och träffar absorbatormattan, som omvandlar solljuset till värme. Absorbatormattan i solfångaren består av kopparplåt med ultraljudsvetsat, heldraget kopparrör. I kopparröret cirkulerar en värmebärare, oftast vatten och glykol.

2. En cirkulationspump ser till att värmebäraren cirkulerar mellan solfångaren och värmelagret, i det här fallet en ackumulatortank.

3. Ackumulatortanken ska ses som ett värmelager där mera värme kan lagras längre än t ex i en vanlig panna eller varmvattenberedare. Värmen från solfångaren avges via en värmeväxlare (som kan köpas som tillbehör till befintlig acktank).

4. Tappvarmvattnet värms upp i två värmeväxlare eller en utvändig plattvärmeväxlare.

5. Ditt redan befintliga värmesystem som t ex el-, olje- eller vedeldad panna kan kopplas till ackumulatortanken och samverkar på så sätt med solvärmen och ger tillskottsvärme när solljuset inte räcker till. Med elpatroner fungerar ackumulatortanken som en elpanna.

6. Från ackumulatortanken hämtar dina radiatorer den mängd varmvatten som behövs för att värma upp huset. När inte solen räcker till under senhösten och vintern så hjälper ditt ordinarie värmesystem till med resten av energin.

P-märkningen innebär att solfångaren kvalitetskontrolleras regelbundet

P-märkningssystemet har etablerats av SP för att tillgodose ett behov hos tillverkare att på ett opartiskt sätt få sina produkters egenskaper redovisade. För köpare, bidragsgivande myndigheter och tillverkare medför P-märket en förvissning om att produkten uppfyller angivna krav vad gäller funktion, hållbarhet m m. P-märkta produkter kontrolleras löpande vid tillverkningen vilket övervakas genom stickprov av SP.

Inledande kontrollprovningar

Före P-märkning måste solfångaren genomgå ett antal provningar utan haveri, läckage, materialsönderfall eller liknande. Provningsmoment som respektive solfångartyp måste genomgå kan variera något beroende på konstruktionsutformning, egenskapsprofil och funktionsprofil. Vanligen genomförs följande moment:

• Granskning av ritningsunderlag och materialspecifikationer
• Granskning av installations- och skötselanvisningar
• Provtryckning
• Stagnations- och termiskt chockprov
• Hållbarhet mot vind- och snölast
• Täthet mot regn
• Tryckfall som funktion av flöde
• Bestämning av termiska prestanda
• Materialprovningar (vissa komponenter, frivilligt moment)
• Beräkning av årsutbyten vid 25, 50 och 75 °C
Bio-värme
Med Biovärme menas eldning av biomassa tex pellets, spannmål, flis halm eller annat. Biovärmeär ur många synpunkter ett ekonomiskt alternativ för att värma upp våra hushåll.
Bränslet är inhemskt och förnybart och ger obetydlig belastning på miljön. Biovärme är med andra ord ett smart sätt att ersätta eldningsolja och elvärme.
Pelletsvärme
Träpellets är det nya bränslet som används alltmer för uppvärmning av exempelvis bostadshus, skolor och villor. Pellets ersätter även kol och olja i kraft- och värmeverk. Pellets är ett förädlat biobränsle, torkat och pressat till en cylindrisk stav av komprimerad energi. Diametern är 4 - 12 mm och längden 10 - 30 mm. Den tillverkas oftast av råmaterial från vårt svenska skogs- och jordbruk, men även bark, papper, kärnor och skal kan användas. Tillverkningen av pellets är årligen ca 800-900.000 ton, bara i Sverige. Därför gör man pellets All helautomatiserad förbränning kräver att bränslet har ett bestämt utseende och energiinnehåll, för att möjliggöra en exakt dosering till förbränningen. En pellets framställs med dessa egenskaper: Formen gör också att den lätt rinner i förråd och matningssystem. Pellets som förvaras utomhus under tak suger inte fukt eller fryser. Räcker de svenska skogarna? Merparten av den råvara som används för tillverkning av pellets är idag rent spill från såg- och snickeriindustrin. Tillväxten i våra skogar har aldrig varit större än nu och överstiger vida avverkningen. All den olja som idag importeras för uppvärmning av småhus kan ersättas med pellets utan att detta förhållande ändras. Halva kostnaden redan idag Sverige har idag i jämförelse med övriga Europa låga energipriser. Men både elström och olja kommer dock att stiga kraftigt de närmaste åren - oavsett kärnkraftens vara eller icke vara. Redan idag kan en övergång till pelletseldning halvera din uppvärmningskostnad. Producenter av pellets Tillverkare finns över hela landet och med aktörer som Shell och andra oljebolag är distributionen rikstäckande. Pellets kan idag köpas i 16 kg säckar, 500 kg retursäck samt i bulk för tankfyllning. Listan nedan visar svenska producenter av förädlade biobränslen, såväl pellets som briketter och pulver. Därtill finns ett stort antal små producenter av främst briketter samt några större som baserar sin produktion på sorterat avfall. 90-95% verkningsgrad och minimalt underhåll. Den patenterade undermatningsprincipen tvingar allt bränsle underifrån att passera igenom förbränningzonen. Detta medför att även de minsta partiklarna långsamt tvingas igenom och förbränns helt innan askpartiklarna lämnar brännkoppen. Brännaren blir på detta sätt inte lika känslig för spån i pellets, något som är oundvikligt vid inblåsning av pellets med bulkbil. Konstruktionen gör även att brännaren klarar framtidens bränsletyper av pellets, exempelvis barkpellets. Undermatningsprincipen ger också en effektivare förbränning av pellets i din värmepanna, med verkningsgraden 90-95%. Dessutom behöver du inte ständigt tänka på rengöring av pelletsbrännaren. Underhållet minimeras till i genomsnitt en gång i månaden för en modern panna. Vid horisontal- och övermatningspricipen sker påfyllning av bränsle så att askan hindras att lämna brännkoppen på ett naturligt sätt. Brännkoppen måste rengöras från aska och slagg. P-märkning är en kvalitetsgaranti för bra eldningsutrustning. P-märkningen är en kvalitetsmärkning som utfärdas av SP, Sveriges provnings- och forskningsinstitut. För att produkterna skall bli P-märkta krävs att de skall uppfylla vissa krav på effektivitet, utsläpp, driftssäkerhet, säkerhetsfunktioner, skötselanvisningar, teknisk beskrivning och kvalitetssäkring av tillverkningen.
Spannmål
Oscar Scholtz, Energikonsult EkoEnergi AB: - Att elda med havre är faktiskt mycket god ekonomi. Havre har ingen energiskatt vilket gör den till ett billigt alternativ. 2,5 ton havre kostar 3 500 kronor och motsvarar en kubikmeter olja, alltså en skillnad på 6 500 kronor! Idag finns även bra och effektiva pannor och brännare. Nackdelen är askmängden och driftstörningar. Pannan måste tömmas på aska ett par gånger per vecka och man får räkna med driftstörningar då och då. Bland biobränslena anser jag att havre utan tvekan är det bästa alternativet.
Drift
Inget system blir bra om det inte underhålls och förses med rätt driftsbetingelser. Ekoenergi erbjuder därför serviceavtal. Genom dessa avtal servar vi anläggningen vid lämpliga tidpunkter, byter ut slitdelar samt erbjuder jour. För drift av anläggningen erbjuder vi även pellets, värmeloggs samt el!
Finansiering
Finansiering Gör något åt dina uppvärmingskostnader Köp värmepump eller pelletsvärme, låna till allt och få pengar över meddetsamma. Är det är bra för att var sant?
–Inte alls säger Energirådgivaren I Lomma Kommun George Gremsberger. Med dagens el och oljekostnader, den låga ränte nivån och de nyligen instiftade bidraget är det en realitet för de flesta fastighetsägare.

Räkneexempel:
Antag, villa 180 m2 med en förbrukning på 4m3 olja eller 35000 kwh elektricitet. Årlig kostnad ca 50 000:- för uppvärmning.

En konvertering till värmepump eller pelletsvärme kostar ca 90 000:- till 110 000:- för denna typ av projekt. Låt oss säga att investeringen är 100 000:- i detta räkneexempel.

Besparingen i uppvärmningskostnaden är ca 30-40 000:- per år. Låt oss i detta räkneexempel använda siffran 35 000:-

Antag att investeringen finansieras helt och hållet med lån och att räntan är 6%. Den årliga räntekostnaden är då 4000:- med skatteavdraget. Lånet amorteras på 10 år varför ränta och amortering första året blir 14000:-.

Första året blir det 21000:- över, år två ökar besparingen eftersom räntekostnaderna minskar osv.

EkoEnergi AB samarbetar med Handelsbanken, Färs och Frosta Sparbank, Wasa kredit samt andra banker med finansiering av energieffektiviseringsprojekt
Kontoret i Lomma
EkoEnergi AB
Höjehus
234 35 Lomma
Telefon 040 - 53 46 30
Fax 040 - 41 46 21
Epost: info@ekoenergi.se
EkoEnergi i Ystad
Telefon 0411 - 52 40 70
Storgatan 41 271 72 Löderup
EkoEnergi i Lund
Telefon 046 - 15 70 40
Mercuriusgata 2 224 57 Lund
EkoEnergi i Höör
Telefon 0413 - 13 200
EkoEnergi i Landskrona
Telefon 0418 - 174 00
EkoEnergi i Dannmark
Försäljning och projektledning
Epost: danmark@ekoenergi.se
Telefon: +46 768 76 07 10
Fax: +46 40 41 46 21
Sociala medier
Service Värmepumpar Kaminer Solvärme Bio-värme Drift Finansiering